RODO - dane osobowe

 
Szanowni Państwo!

Informujemy, że 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych (zwane dalej jako "RODO”).

 

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych jest Delfinek Chodzież z siedzibą w Chodzieży, ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież, (zwany dalej „Klubem”).

2. Kontakt:

Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem 537 777 372 lub mailowo pod adresem: delfinekchodziez@gmail.com

 

3. Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem możesz skontaktować się z nami, kierując maila pod adres delfinekchodziez@gmail.com

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :

4.1 Przetwarzamy Twoje bowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:

1) obsługi zgłoszeń na zawody, wyrabiania licencji, ubezpieczeń członków.

2) obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz,

3) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

4.2 W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

4.3 Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

1) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych członków z naszych usług;

2) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

3) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

4) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

5) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

 

5. Kategorie odnośnych danych

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 

a) Imię i nazwisko

b) Adres

c) E-mail

d) Numer tel. kontaktowy

e) numer PESEL

f) badania lekarskie

g) dane niezbędne do zakwaterowania i bukowania biletów

 

6. Od kogo pozyskujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskujemy z deklaracji członkowskich.

 

7. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania niezbędnych czynności do funkcjonowania zawodników i Klubu. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.

8. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas członkostwa oraz po jego zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń́, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

 

9. Twoje prawa:

1) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,

 

2) masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

 

3) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

DELFINEK CHODZIEŻ

2009-2024

UKS DELFINEK CHODZIEŻ

DELFINEK CHODZIEŻ